“Таємна вечеря” олігархів і помста журналістові

Відомий український журналіст, а також політик-республіканець Роман Реведжук, оприлюднив сенсаційне відео, отримане з джерел в Службі безпеки України. Сам Реведжук зараз змушений переховуватися у Європі через переслідування на Батьківщині,

Як каже журналіст, це “кіно” –  з таємної вечірки найвпливовіших українських олігархів у 2018 році.  Саме під час неї відбулася змова, наслідком якої стало президентсво В.Зеленського.

На відео справді легко впізнати олігархів, їхніх представників та усю політичну верхівку України: Яценюка, Ахметова, Суркіса, Порошенка, який тоді був президентом України, прем’єр-міністра, половину складу уряду, багатьох проросійських політиків, колишніх президентів… А також був там присутнім і сьогоднішній глава держави, Володимир Зеленський. 

Реведжук упевнений, що тоді олігархи й прийняли доленосне для себе рішення – зробити Зеленського президентом. Щоб не втратити впливів на державу через непопулярне керування Порошенка. Тому і розіграли вже відомий сценарій для українського суспільства.

Журналіст звертає увагу, що й сьогодні на ключових позиціях у владі залишилися люди Порошенка. Давно відомо й те, що він має спільний бізнес з кумом Путіна Медведчуком. Тим часом, у владу без особливих проблем повертаються колишні “регіонали”, а також втримався на ключовій позиції міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Останнього Реведжук неодноразово називав агентом російських спецслужб. Тим часом, бізнесові та політичні представники Росії в Україні почуваються, як риба у воді.

Відповідно, журналіст підсумовує, що сьогодні Зеленський це – продукт змови олігархів, який лише озвучує потрібні тези, для того, щоб “смачніше і краще намотувати локшину на вуха українському народу”.

Після того, як Реведжук вперше опублікував згадане відео, на нього полилося багато бруду та звинувачень зусібіч. Вкладалися чималі ресурси, щоб це відео максимально блокували.

 

Нагадаємо: у лютому 2020 стало відомо, що планувалося вбивство журналіста Романа Реведжука та про його втечу з України. Інший журналіст, газети “Дорожній контроль” Ростислав Шапошніков, опублікував плівки запису розмов з деталями плану вбивства Реведжука. На них звучить голос, схожий на проросійського політика та соратника Авакова, Іллі Киви.

У травні 2019 році Реведжук з однодумцями заснували республіканський РУХ25 і амбітно заявили про формування нового політичного класу в Україні. Згідно з різними соціологічними оцінками, цей рух, як бренд, мав від 4 до 4,5% загальної електоральної підтримки. Після чого проти Реведжука була створена ціла антикампанія у медіа. Як відомо з публічних джерел, нею керував проросійський політик Андрій Портнов, щоб через пропаганду та масу фейків на проросійських та російських медіа сформувати суспільну думку про те, що Реведжук злочинець який повинен сидіти у тюрмі.

А почалося все з того, що Реведжук  говорив на телебаченні про корупцію у політичній верхівці. Особливо діставалося Авакову, який, згідно з словами журналіста, організував у своєму відомстві цілу систему “кришування” корупції.

Відтак, Реведжуку почали публічно погрожувати та переслідувати, було порушено кілька кримінальних проваджень, які не розслідуються. Після виїзду з України Реведжук дав велике інтерв’ю, де спростував усі фейки про нього та розкрив деталі корупційних схем. Також опублікував секретні документи СБУ про державну зраду вищих посадових осіб держави, які йому вдалося вивезти.

Крім того, він неодноразово заявляв, що сьогодні ера популізму та брехні поглинає світ, йде боротьба лівих проти правих за переділ впливів. Пояснював ситуацію на прикладі виборів у США: “Чому в Україні за Байдена? Бо порядок денний формують олігархічні ЗМІ. Вся мафіозно-олігархічна система, яка управляє державою, сповідує соціалізм і сучасний комунізм. Іншими словами, “ліваки”. Тому людям показали поганого Трампа, який для України встиг зробити у безпековому факторі значний внесок. При тому, що ніби-то “великий дипломат” Порошенкo встиг ще до обрання Трампа президентом, зіпсувати стосунки України з його адміністрацією, публічно підтримуючи Клінтон.

Сьогодні у світі йде цинічна боротьба лівих, які прикрилися ширмою демократії, проти республіканців. Тому я і зазнав переслідувань і міг втратити життя за те, що в Україні організував республіканську платформу і говорив правду про лівих брехунів, які розкрадають Україну.

Аваков, Медведчук, Порошенко є основним втіленням соціалізму, капіталізму та сучасного комунізму, вони уособлюють мафіозно-олігархічну систему і розривають Україну. Тому для них Байден і ті хто за ним стоять це – забезпечення можливостей безперешкодно керувати процесом і добивати українську націю”.

Після таких заяв Фейсбук видалив профіль Реведжука та наклав обмеження на його прізвище. Публічна сторінка та Інстаграм-профіль внесені у тіньовий бан, щоб максимально усунути журналіста з медійного простору. 

Ольга Писар, м.Київ

 

The oligarchs’ “Last Supper” and revenge on a journalist

 Roman Revedzhuk, the prominent Ukrainian journalist and Republican politician, has released a front-page video from sources in the Ukrainian Security Service. Revedzhuk himself is now forced into hiding in Europe due to persecution at home.

According to the journalist, this “film” was recorded at a secret party of the most influential Ukrainian oligarchs in 2018. It was during the party that the plot happened, which resulted in the presidency of V. Zelensky.

It is easy to recognize the oligarchs, their representatives and the entire political elite of Ukraine in the video: Yatsenyuk, Akhmetov, Surkis, Poroshenko, who was then the President of Ukraine, the Prime Minister, a half of the government, many pro-Russian politicians, former presidents … and the current head of state, Vladimir Zelensky.

Revedzhuk is sure that then the oligarchs made the fateful decision – to make Zelensky a president. This was done out of fear of losing influence on the state due to the unpopular management of Poroshenko. Therefore, the participants in the meeting played out a well-known scenario for the Ukrainian society.

The journalist draws attention to the fact that today Poroshenko’s people remain in key positions in power. It has long been known that he has a common business with Putin’s godfather Medvedchuk. Meanwhile, the former “regionals” are returning to power without any problems, and the Minister of Internal Affairs Arsen Avakov also held on to a key position.

Revedzhuk repeatedly called him an agent of the Russian special services. Meanwhile, business and political representatives of Russia feel like in their element in Ukraine.

Accordingly, the journalist concludes that today Zelensky is just a product of the plot of oligarchs, which only voices the necessary theses in order to make it easier to play the Ukrainian people along.

After Revedzhuk first published the video, he was exposed to a lot of dirt and accusations from all sides. A lot of resources were invested to ensure that this video was blocked to the full.

Recall: in February 2020, it was reported about the planning of the assassination of journalist Roman Revedzhuk and his flight from Ukraine. Rostislav Shaposhnikov, a journalist for the “Dorozhnyi kontrol” newspaper, published recordings of conversations with the details of the Revedzhuk assassination plan. There is a voice similar to the pro-Russian politician and Avakov’s ally, Ilya Kiva.

In May 2019, Revedzhuk and his associates founded the republican public organization RUKH25 and ambitiously announced the formation of a new political class in Ukraine. According to various sociological estimates, this movement as a brand had 4 to 4.5% of the total electoral support. After that, a whole anti-campaign in the media was created against Revedzhuk. As it is known from public sources, the pro-Russian politician Andrei Portnov led it in order to form the public opinion through propaganda and many fakes in the pro-Russian and Russian media that Revedzhuk is a criminal who should be in prison.

It all started with Revedzhuk talking on television about corruption in the political elite. Particular attention was paid to Avakov, who, according to the journalist, organized a whole system of “protection” for corruption in his department.

Therefore, Revedzhuk faced public threats and prosecution, and several criminal proceedings were initiated that are not being investigated. After leaving Ukraine, Revedzhuk gave a long interview, where he refuted all the fakes about him and revealed the details of corruption schemes. He also published secret documents of the Security Service of Ukraine confirming the fact of high treason of senior state officials that he managed to take out of the country.

In addition, he has repeatedly stated that today the era of populism and lies is swallowing the world; there is a struggle between the Left and the Right for a redistribution of influences. He explained the situation on the example of the US elections: “Why is Biden supported in Ukraine? Because the agenda is shaped by the oligarchic media. The entire mafia-oligarchic system that runs the state professes socialism and modern communism. In other words, left-wingers. Therefore, people were shown bad Trump, who managed to provide Ukraine with significant security assistance, despite the fact that the “big diplomat” Poroshenko had managed to spoil Ukraine’s relations with the administration before Trump was elected president by publicly supporting Clinton.

Today in the world there is a cynical struggle of the Left that hides behind a screen of democracy against the Republicans. Therefore, I was persecuted and could lose my life for organizing a republican platform in Ukraine and telling the truth about the left-wing liars who are plundering Ukraine.

Avakov, Medvedchuk, Poroshenko are the main embodiment of socialism, capitalism and modern communism. They personify the mafia-oligarchic system and tear Ukraine apart. Therefore, for them, Biden and those who are behind him represent the provision of opportunities to freely manage the process and completely destroy the Ukrainian nation”.

Following such statements, Facebook deleted Revedzuk’s profile and imposed restrictions on his last name. The public page and Instagram profile were added to the shadowban in order to eliminate the journalist from the media space as much as possible.

Olha Pysar, Kyiv 

Фото: https://site.ua/